Категория Архиви: Есета

IN MEMORIAM

Цветан Тодоров (1939 – 2017)

 

КАКВО МОЖЕ ЛИТЕРАТУРАТА*

 

На този голям въпрос ми се ще да отговоря – много. Тя може да ни подаде ръка, когато сме дълбоко потиснати, да ни отведе към други човешки същества, да ни помогне да вникнем по-добре в света и да ни научи да живеем. Разбира се, тя не е преди всичко терапевтична психотехника; разкривайки света, тя може и да промени всеки от нас отвътре.

ЛИТЕРАТУРАТА би играла жизнено важна роля при условие, че я възприемаме в широкия и пълен смисъл, който е преобладавал в Европа до края на ХІХ век, а днес е маргинализиран за сметка на едно твърде стеснено разбиране. Обикновеният читател, който все още се опитва да осмисли живота си посредством творбите, е по-прав от професорите, критиците и писателите, които му казват, че литературата говори единствено за себе си или че от нея лъха само отчаяние. Ако не беше той прав, литературата скоро би била обречена на гибел.

Подобно на философията и на хуманитарните науки, литературата мисли и дава познание за душевния и обществения свят, в който живеем. Реалността, която литературата се стреми да разбере, е чисто и просто човешкият опит: литературата е първата хуманитарна наука. Ето защо можем да кажем, че Данте или Сервантес ни разкриват човешката природа поне колкото най-големите социолози и психолози, пък и между тези два вида познание няма несъвместимост. Такава е общата характеристика на литературата, но тя има и своите специфики.

Като начало бихме могли да ги доловим посредством опозицията частно/общо, индивидуално/общочовешко. Под формата на поетичното слово или на разказа литературата споделя лично преживяното, докато философията борави с понятия. Първата е обърната към богатството и разнообразието на преживяното, втората е насочена към абстрактното, което й позволява да формулира общи закономерности. Затова един художествен текст е сравнително лесен за възприемане. Идиот от Достоевски може да бъде четен и разбиран от безброй читатели от различни епохи и култури; философският коментар на същия този роман или на тази тема ще бъде достъпен само за малцина, които са свикнали с подобни текстове. За онези, които ги разбират, разсъжденията на философа ще имат предимството на недвусмислени твърдения, докато перипетиите около героите на романа или поетическите метафори се поддават на множество тълкувания.

Изобразявайки предмет, събитие или характер, писателят не налага някаква теза, а подтиква читателя да формулира своята: той по-скоро предлага, отколкото налага, насърчава читателя да се чувства по-свободен и да стане по-активен. Посредством въздействащото слово, разказите, примерите и частните случаи, художествената творба разчупва смисъла, задвижва способностите ни за символно интерпретиране и асоциации, поражда движение, чиито ударни вълни продължават дълго време и след първоначалния тласък.

Всеки от нас непрекъснато е потопен в някаква целокупност от слова, които ни изглеждат като напълно очевидни и общоприети. Това са общите места на дадена епоха, мисловните навици, баналностите и стереотипите, които можем също да наречем „господстваща идеология“ или предразсъдъци. От Просвещението насам ние смятаме, че човешкото същество е призвано да се научи да мисли самостоятелно, вместо да се задоволява с готови възгледи. Как обаче да постигнем това? В Емил Русо нарича този процес на усвояване с израза „отрицателно възпитание“ и внушава да държим подрастващите далече от книгите, за да не се изкушават те да следват чуждото мнение. Но бихме могли да разсъждаваме и другояче. Готовите истини, особено днес, не се нуждаят от книги, за да проникнат в младежкото съзнание: телевизията вече е минала оттам! За сметка на това книгите, които младият човек усвоява, могат да му помогнат да се отърси от заблудите и да освободи духа си. В това отношение литературата би могла да изиграе важна роля: за разлика от религиозното, моралното или политическото слово, тя не формулира някаква система от предписания; ето защо е неподвластна на цензурирането, упражнявано над специално формулираните тези. Неприятните истини – както за цялото човечество, така и за нас – имат по-голям шанс да бъдат изречени в художествената творба, отколкото във философско или научно съчинение.

Ето защо можем да кажем, че граница дели аргументативния текст не просто от художествената измислица, а от всеки вид слово, фикционално или действително, което описва единичен човешки свят, различен от този на субекта: тук историкът, етнографът, журналистът са от страната на романиста. Всички те участват в това, което в прочутата глава от Критика на способността за съждение Кант смята като задължителна стъпка към един общоприет смисъл, тоест към пълноценната ни изява като човешки същества: да мислиш, като се поставиш на мястото на всяко друго човешко същество. Посредством мисленето и чувстването от гледна точка на другите, реални хора или литературни герои – това единствено средство да се стремим към общочовешкото, – ние можем да изпълним своето предназначение. Затова следва всячески да насърчаваме четенето, включително на книги, към които професионалният критик се отнася с пренебрежение, та дори и с презрение, като се започне от Тримата мускетари и се стигне до Хари Потър: тези популярни романи не само са накарали да четат милиони младежи, но са им позволили да си изградят един пръв цялостен образ за света, който следващите четива – можем да бъдем спокойни – ще нюансират и усложнят.

Тук литературата трябва да се разбира в широк смисъл, като не се забравят исторически подвижните граници на това понятие. Тъй че нека не приемаме като безапелационна истина малко остарелите аксиоми на късните романтици, според които блясъкът на поезията няма нищо общо със сивотата на „ универсалния репортаж“, плод на обикновения език. Това че признаваме добродетелите на литературата не ни задължава да смятаме, че истинският живот е в литературата или пък че всичко на този свят го има, за да се превърне в книга – догма, коя то би изключила от „истинския живот” три четвърти от човечеството.

Както виждаме, става дума за далеч по-голяма амбиция от онова, което предлага школското образование. Впрочем промените, които предполага тя, биха имали непосредствено въздействие. Доколкото предмет на литературата е самата човешка природа, онзи, който я чете и разбира, ще стане не специалист по литературен анализ, а познавач на човешкото същество. Какво по-добро въведение в разбирането на поведението и чувствата на хората би могло да има от това да се потопим в творчеството на големите писатели, които от хилядолетия са се посветили на тази цел? И каква по-добра подготовка да препоръчаме за многобройните професии, свързани с човешките взаимоотношения, с индивидуалното и груповото поведение? Ако именно така разбираме литературата и я преподаваме в тази посока, тя ще бъде от изключителна полза за бъдещия студент по право или по политически науки, за бъдещия социален работник или психотерапевт, за бъдещия историк или социолог. Ако имаме за учители Шекспир и Софокъл, Достоевски и Пруст, ние ще се радваме на едно наистина изключително познание. И как не си даваме сметка, че бъдещият лекар ще научи с оглед на своята професия повече от тези учители, отколкото от конкурсите по математика, които днес са от съдбоносно значение за него? Така изучаването на литературата ще си възвърне мястото в лоното на хуманитаристиката, редом до историята и философията, доколкото всички тези дисциплини развиват мисленето посредством изучаването на миналото, изградено от творби, учения, политически събития и социални промени, от живота както на цели народи, така и на отделни хора.

Ако насочим преподаването на литература към тези цели, а не просто за възпроизвеждане на учители по литература, няма да бъде трудно да се постигне съгласие относно неговия дух: творбите от миналото следва да участват в големия диалог между хората, който се води, откакто свят светува и в който участва всеки от нас. Именно в това безкрайно общуване, превъзмогващо пространството и времето, се утвърждава общочовешкото значение на литературата, пише големият историк на литературата Пол Бенишу.

Ако трябва днес да отговоря защо обичам литературата, бих казал най-спонтанно: защото тя ми помага да живея. Вече не искам от нея толкова, колкото на младини, а именно да ми спестява евентуалните рани от срещите с реални хора; тя не толкова замества преживяното, колкото ми разкрива светове, които са негово продължение и донякъде обяснение. И сигурно не съм единствен, който гледа на нея така. По-наситена, по-красноречива от всекидневието, но не коренно различна от него, литературата разширява нашия кръгозор, подтиква ни да изграждаме други възгледи за света и неговото устройство. Всички ние сме плод на онова, което ни дават другите човешки същества: на първо място родителите, а после и другите близки; литературата открива безкрайни възможности за взаимодействие с другите, като по този начин ни обогатява неимоверно. Тя ни дарява с незаменими усещания, от които реалният свят става по-смислен и по-красив. Литературата съвсем не е просто удоволствие или развлечение за образовани хора. Тя позволява на всеки да се реализира като човешко същество.

Европейският континент носи името на една девойка, Европа, която била похитена от преобразения като бик Зевс и изоставена на остров Крит, където родила трима синове. Ала Херодот разказва една много по-реалистична версия на легендата. Според него Европа, дъщеря на Агенор, цар на Финикия (страна, намираща се на територията на днешен Ливан), била отвлечена не от бог, а от съвсем обикновени хора – критски гърци. Впоследствие нейното потомство положило началото на царска династия. Тъй че една азиатка, заселила се на средиземноморски остров, дава името на континента. Това име като че ли открай време предначертава двойното призвание на континента. Негова емблема става една дваж маргинална жена: тя е от чужд произход, пришълка, неволна имигрантка; и живее в покрайнините на един остров, далеч от централните земи. Критяни я правят своя царица; европейците – свой символ. Множественият произход, отварянето към другите са се утвърдили като основна черта и изграждат спецификата на европейската литература. Ние, възрастните, трябва да предадем на новите поколения това крехко наследство.

 

 

* Встъпителен доклад по време на дебат, организиран на 11 декември 2007 г. в Париж от Сената на Франция по инициатива на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), с участието на парламентаристи, литературни критици, писатели и преводачи от редица европейски страни.

 

В. „Монд Дипломатик“, април 2008 г. (онлайн издание, българска редакция)

 

Превод: Стоян Атанасов

Накъде върви България?

 

Есе от Борислав Гърдев

 

За да върви напред България се нуждае от дейно правителство, способно да се справи с предизвикателствата на днешния ден, които никак не са малко.

Проблемите в енергетиката, здравеопазването, образованието, правосъдието, нагласените обществени поръчки, кризата в Близкия Изток и Украйна,емигрантската вълна от Сирия, не чакат.

И нямат нужда от високопарни обяснения, а от реални действия.

Продължи четенето… →

СТАРЕЦЪТ И СВЕТУЛКАТА

 

От Иван Енчев

Старецът се обличаше гърбом към стенното огледало и се преструваше, че хич не го интересува неговият убийствен поглед. Той знаеше, че то отдавна го дебне като коварен убиец на илюзии. Затова не смееше да се обърне към него лице в лице. Опасяваше се, че проклетото огледало ще го застреля в упор, без да му мигне окото от жалост. Наблизо няма някой жив свидетел, за да разобличи престъпника в съда.

В сърцето на стареца пулсираше като малка искрица в мрачна нощ светулката на надеждата, че той все още не е толкова съсипан и грозен като стар рицарски замък, изоставен на разруха.

Ах, тази няма светулчица на надеждата в дългата нощ на битието! Съвсем скоро някой ще я плесне с две шепи, както се смазва хвъркащ комар, и ще се престори, че нищо не е станало.

2013

ТЪРСАЧ НА ВЪЗТОРЗИ

 

От Иван Енчев

 

Търсачо на метафори и на възторзи, недей забравя, че на вятъра на времето нищо не му пречи набързичко да те смете от облаците на твоите илюзии, че си лебед, който лети в небесата. Кой ще го спре да те подметне чак под тъмната пола на оная дърта вещица – забравата? При трошиците от пищната трапеза на богове и пройдохи. И ще нахраниш там някоя и друга дребна гнида, от която ще се пръкне гладна за слава въшка.

Наивнико временен, недей забравя още, че ти си само капчица във вимето на бременния облак на живота. Живей в полет! Капнеш ли веднъж, не се знае какво те чака там – житен клас, узрял за жътва, или пък блатна тиня за гнусни пиявици.

Търсачо на слава, недей забравя никак, колко опасно е за тебе, когато след някоя творческа среща с почитатели ти подаряват цветя. Помни, че бодлите на разцъфналите рози са остри като езичета на змии пепелянки. Радвай се на цветовете в подарените букети, но внимавай, много внимавай как да се опазиш от отровата им.

Славата не е цвете за мирисане, а попътен знак за опасност от падащи камъни.

 

2012

УЧАСТ ЛИ Е, ДА Я ЯХНЕШ!

От Иван Енчев

 

Обичам те, мое мило Отечество! Обичам твоите балкани,

                гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те

                от всичката си душа и сърце, ако ти и да си обречен на тежки

                страдания и неволи!

/Българи от старо време, 1867/

Любен Каравелов

               

Какъв ти кон?! – Облак слязъл на зелената поляна сред балкана!

С къдрава шарена панделка на главата. С грива – за приказ! Очите му – виж ги! Сякаш са откраднали слънчевия поглед на момък пред сватба! Целият пламти – сресан от чистия гребен на утринните вихри!

Пращи от сила! Ей сега да хукне в луд галоп! Всичката шир е негова! Всичкият кър на свободата го кани тъй да се втурне към най-високия хоризонт, че да го прескочи като вихрушка!

Без никакъв пазач или пастир. Далече от тъмния обор. Далече от скучната зоб. Съвсем свободен. Извън суровия закон за вързан кон. Волен като степен вятър. Хич не го е еня за часовника на слънцето – заран ли е, пладне, или залез.

Продължи четенето… →

ЗВЕЗДА, КАПНАЛА В КЛАДЕНЕЦ

 

Есе от Иван Енчев

 

Дълги! Безкрайни недели – нелепи глухи улици! – нямат изброждане. Щеш, не щеш, все ще се връщаш по всички кривулици, по всички баири от изминатия път на живота си.

Все тези слепи пътеки.

Всички пътища водят Отвъд хоризонта на космическата бездна. Ти си искрица живот сред тези бели отломки от време…

Все тези къдели живот.

Предеш ли, предеш, без да те е учил някой. А тъжната прежда не води към изгрев, към залез навива кълбото си тя. Тъничката нишка изтънява. Изтънява. Никой не знае кога ще избухне кълбото – бомба с доживотен закъснител…

И ти ще се стопиш подобно звезда, капнала в кладенец.

 

2012

Изложбата на живота ми

 

Есе от Сашка Александрова

 

Седим с приятелка на по чаша червено вино и прескачаме от тема на тема. Дълбаем живота на другите, влизаме в техните кожи, гледаме през техните очи. По-лесно е отколкото да задълбаем нашите си животи. Затова ги заобикаляме с ясното съзнание, че ходим на пръсти покрай себе си, че може във всяка следваща минута някоя от нас да стъпи на криво. Държим разни чувства притиснати в ъгъла като зверчета, които просто си седят и дремят, седят си и дебнат…

– Представяш ли си да направиш изложба на живота си?

И зверовете са пуснати!

Няколко секунди тишина, в които приятелката ми ме поглежда ужасена, осъзнала, че ледът се е пропукал. Но вече няма накъде.

– Ако трябва да откриеш изложбата на живота си, какви снимки ще сложиш в нея? Можеш ли да избереш само щастливите? Можеш ли да накъсаш на парченца другите, да ги изгориш, да ги забравиш? И с какво ще запълниш дупките, които те ще отворят? Ако подредиш само щастливите, колко голяма лъжа ще е това и колко голяма вина ще натрупаш така?… Миналия ден прерових албумите си и изхвърлих почти една трета от снимките в тях… Но не се почувствах облекчена, а ужасена, защото можех да преброя живота си и той не беше голямо число.

Продължи четенето… →

Литературни срещи при пълнолуние

 

На 3 февруари 2015 г. писателят и литературен критик Владимир Шумелов се срещна с Бургаската писателска общност в КЦ „Морска казино“, като срещата-разговор премина под наслова „Край на литературата или литература без край“. Автора и неговите последни три книги „Лисица в кокошарника“, „Каквото дойде“ и „Pink Floyd“ представиха писателите Милка Иванова, Иван Сухиванов и Атанас Радойнов.  В разговора участие взе и талантливият белетрист Николай Фенерски, творци от Бургас.

Вечерта бе водена от Роза Боянова – поетеса, председател на Дружество Български писател Бургас. (На снимките са: Седнали Ат. Радойнов, Милка Иванова, Владимир Шумелов и Иван Сухиванов; Николай Фенерски;  Владимир Шумелов, Милка Иванова и Ат. Радойнов; Изглед към морето от Морското казино.)

 

Владимир Шумелов

Край на литературата или литература без край*

Така поставена, темата разбира се крие няколко подводни рифове. Единият е скрит в парадокса: както неизчерпаемо е човешкото въображение/фантазия, така и краят на едно от изкуствата, свързани пряко с човешкото слово, би бил невъзможен. Този извод несъмнено отвежда към втората част „литература без край“, която звучи оптимистично; всъщност тя засяга въпроса за бъдещето на литературата. Ето няколко подвъпроса: Дали кръстопътят към това бъдеще са аудио/електронните книги или книжните книги ще останал приоритет и занапред? Дали онова, което Владимир Трендафилов наричаше „Назад към бъдещето“ (по повод романа „Девети“ на Анчо Калоянов), няма да се окаже много вярно; от друга страна упрекът, че българският писател не пише „интересно“ беше донякъде верен (днес вече не е така, дори напротив – писателят твърде много взе да угодничи на масовката, да минава от високото в мейнстрийма). Наистина, трудно е да бъдеш висок и дълбок, и едновременно да си интересен, четивен. А трябва да отчитаме, че се промениха и параметрите на гилдията, на категорията писател; промениха се в крайна сметка читателите и отношенията читатели – писатели. Промени се светът, неговият културен бекграунд […]

А иначе за апокалиптичните прогнози, че Интернет ще убие книгата, Г. Господинов казва в едно интервю: „Понякога изкуството много прилича на Радичковата лисица, която все се прави на умряла. „Краят на литературата“ може да бъде мислен само като една от темите на литературата. Понеже литературата вече си свършва темите, измисля своя край. И може да ни го разказва 10 години, докато се окаже, че такъв просто няма“.

А може би е необходимо да цитираме и миналогодишния Нобелист за литература Патрик Модианò, който казва в своята Нобелова реч: „Моето поколение беше преходно. Бъдещите поколения писатели, родени в ерата на интернет, мобилни телефони, имейли и социални мрежи, ще изразяват литературата в свят, в който всеки е вечно свързан с всичко около него и социалните медии изяждат онази интимност, която дава дълбочина на всяка индивидуалност и може да даде главната тема на един роман. Но аз ще остана оптимист за бъдещето на литературата.“

Продължи четенето… →

В небесата на реката

 

Есе от Иван Енчев

В дълбоката спокойна река плуват няколко ята риби. Преместват се все срещу течението на водните талази и никоя от тях не се загубва из реката, както става с някои овце от стадата по полските поляни. Как го правят, не се знае.

Всичките риби не плуват заедно. Имат си своя рибешка йерархия, която се спазва много старателно. Ятото на най-големите риби владее най-дълбоката вода. По-средните риби се разхождат на средна дълбочина. Дребосъците също си знаят мястото – те се чипкат само в плитчините. По-нататък е тинята. Тя е за жаби и попови лъжички.

Всяко рибешко ято играе във водните талази, както птичите ята се реят в небето. От време на време коремите на най-игривите риби просветват със сребрист блясък – стрелват се като бегли светкавици сред далечни облаци!

Едва ли има по-красива гледка от припкащите риби в небето на реката! Тъй дребни са те за ято бели лебеди. И тъй много са те, за да изглеждат бели лястовици.

Онова, за което ме подсещат, не може да се изкаже с думи човешки.

Кой смъртен е усетил радостта на рибите сред слънчевите зайчета?! Кой земен пътник е видял смеха на птиците в небесата на възторга?!

 

2012

 

Благодаря

 

Есе от Сашка Александрова

Реших да броя колко пъти през деня ще кажа на някого „благодаря”. Стигнах до 20 и се отказах. Да броя, не да казвам „благодаря”.

И нали съм благодарна, цял ден шествах из града усмихната до ушите, за да бъде настроението ми в тон с енергията на думата. Сега няма да ви разказвам за реакциите на хората, които се разминаваха с мен – начумерени, приведени, уморени, ядосани, разочаровани и т.н. и т.н. Можете да си представите, а и това е друга тема.

В автобуса, в магазините, в които влизах, в офиса – навсякъде раздавах моето „благодаря”. Бях щедра с приятелите си и дори с тези, които хич не са ми приятели. Ако ми бяха давали по едно левче за всяко „благодаря”, сега щях да съм с компания на пица за моя сметка.

Продължи четенето… →