Категория Архиви: Алманах „Света гора“

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Н“, 2016 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на четиринадесети брой на алманаха (2016). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

Алманах Света гора Н – 2016

Премиера на новите броеве на „Света гора“ и „Литературен бюлетин“

РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново
и Национално общество за литература и изкуство  „Формула 6“

Ви канят на


ПРЕМИЕРА


на новия брой 14 („Н“) на алманах „Света гора“

и на бр. 3 на вестник „Литературен бюлетин“

През 2017 година Света гора“ става на 20!

Изданията ще бъдат представени от редакторите

Дата: 8 юни (четвъртък) 2017 г., 17.30 ч.
Място: РНБ „П. Р. Славейков“, ул. „Иванка Ботева“ – 2

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „К“, 2010 – 2011 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на единадесети брой на алманаха (2010 -2011). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

Алманах Света гора К – 2010-2011

Алманах-„Света-гора“-К

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Й“, 2009 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на десетия брой на алманаха  (2009). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

Алманах Света гора Й – 2009

Алманах „Света гора“ – Й

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „И“, 2008 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на деветия брой на алманаха  (2008). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Алманах Света гора И – 2008

 

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Ж“, 2006 г.

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на седмия брой на алманаха  (2006). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Алманах Света гора Ж – 2006

 

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Е“, 2005 г.

 

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на шестия брой на алманаха  (2005). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Алманах Света гора Е – 2005

 

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Д“, 2004 г.

 

 

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на петия брой на алманаха  (2004). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

 

Sveta_gora-5.compressed(2)

 

РУСЕНСКА ПРЕМИЕРА НА АЛМАНАХ „СВЕТА ГОРА“

 

РУСЕНСКА ПРЕМИЕРА НА НОВИЯ БРОЙ 13 („М“) НА АЛМАНАХ ЗА ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ИЗКУСТВО „СВЕТА ГОРА“

Изданието представят проф. дн Сава Василев (гл. редактор), Владимир Шумелов (редактор) от В. Търново, и Огнян Стамболиев (редактор) – Русе.

            Място: Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, II етаж, фоайе

            Дата: 29 януари (петък) 2016 г., от 17.30 ч.

Премиера на новия брой на алманах „Света гора“

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“

НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВО ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВА „ФОРМУЛА 6“

И РЕДАКЦИЯТА НА АЛМАНАХ

ЗА ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ИЗКУСТВО „СВЕТА ГОРА“

 

 

ВИ КАНЯТ

 

 

на премиерата на новия брой на алманах „Света гора“

Бр. 13 („М“), 2014/2015 г.

 

Място: В. Търново, РНБ „П. Р. Славейков“ – читалня, ул. „Иванка Ботева“ – 2

Дата: 16 декември (сряда) 2015 г. от 17.30 ч.

АЛМАНАХ ЗА ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ИЗКУСТВО „СВЕ­ТА ГО­РА“, БР. 13 („М“), 2014/2015 г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. Но­ме­ри­ра­нето на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“.             Екипът, реализирал първия брой на „Света гора“, е: Вла­ди­мир Шу­ме­лов – ди­рек­тор на проекта, Са­ва Ва­си­лев – от­го­во­рен ре­дак­тор, и ре­дак­то­ри – Ра­дос­лав Ра­дев, Здрав­ко Пе­ев и Сне­жа­на Ива­но­ва. Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев (гл. редактор) и редактори проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина: Матей Вишниек (Франция, Париж), Лео Бутнару (Молдова, Кишинеу), Ервин Яхич (Хърватска, Загреб), Йон Мирча (Румъния, Букурещ), Николай Милчев (България, София), Божидар Богданов (България, Белене), Владимир Стоянов (България, Варна), Владимир Янев (България, Пловдив), Атанас Радойнов (България, Бургас), Антонин Горчев (България, Шумен).

Продължи четенето… →