Представяне на „Света гора“ и „Литературен бюлетин“

 

ПОКАНА

 

Община Велико Търново

Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“

РНБ „П. Р. Славейков“

 

ОРГАНИЗИРАТ ПРЕДСТАВЯНЕ

 

на новия брой 12 (Л) на алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“,

на бр. 2 на вестник „Литературен бюлетин“

и среща с редакциония екип на изданията: проф. дфн Сава Василев (гл. редактор), Владимир Шумелов и проф. д-р Радослав Радев

 

Дата: 26 ноември (вторник) 2013 г. от 17.30 ч.

Място: Читалня на РНБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново

 

 

Проявата е в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата – 2019 г.

 

 Алманах „СВЕ­ТА ГО­РА“

 

           Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“. По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред кон­цеп­ци­я­та пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“.

Още с пър­вия си брой из­да­ни­е­то из­пъл­нява за­ло­же­на­та кон­цеп­ция да бъ­де мост меж­ду мо­дер­но­то и тра­ди­ци­я­та, из­ли­зай­ки от до­се­гаш­ния нат­ра­пен ста­тус на про­вин­ци­ал­ни­те про­дук­ти. То е от­во­ре­но за ав­то­ри не са­мо от В. Тър­но­во и ре­ги­о­на, но и за ка­чес­т­ве­на­та бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра от сто­ли­ца­та и про­вин­ци­я­та, за представяне на чуждестранна литература от света и Балканите.

Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой, в последните броеве то е над 700 с., изпълнено перфектно полиграфски, с книжки-приложение и мултимедиен диск.

Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина.

            В бр. 12 (Л), 2012/2013 г. можете да прочетете в рубриките:

            „Поезия“ – емблематични автори от Търновската поетическа вълна (Антология „Наука и труд“ – Б. Христов, К. Ковачева, Т. Клисуров, Р. Игнатов, М. Георгиев, Т. Клисуров, П. Парушев, Б. Апостолова, Й. Велчев, Я. Янков и др.), както и стихове от Сашка Александрова, Лилия Рачева,  Даниела Викторова, Невена Борисова, Пенка Грошева, Владимир Набоков, Матей Вишниек, седем френски поети;

            „Проза“ – Снежана Иванова, Анчо Анчев (Анчо Калоянов), Мартин Маринов, Алекс Парашкевов, Сава Василев, Владимир Шумелов, Красимир Дамянов, Роман Димитров, Владимир Янев и Моника Янева, Ангел Ангелов, Анелия Велева, Николай Фенерски, Миролюб Влахов, Дафина Генова, преводи от Клаудио Магрис, Дмитрий Каралис;

„Литератузнание, изкуствознание и публицистика“ – Денница Янева, Ганчо Савов, Марина Владева, Владимир Стоянов, Никола Иванов, Елена Налбантова, Маргрета Григорова, Георги Кокеров, Огнян Стамболиев, Никола Бенин, Венелин Бараков,д-р арх. Вихрен Бакърджиев, Ваня Колева, Херман Кайзерлинк;

            „Сцена“ – проф. Емил Янев за диригента и дирижирането, Ог. Стамболиев за Адриана Будевска;

            „Литературата на Балканите“Адам Пуслоич, както и черногорските писатели Миодраг Булатович, Андрей Николаидис, Сретен Петрович, Йеврем Бъркович, Милорад Попович, Павле Горанович, Воислав Вуланович, Радомир Уляревич, Перивое Попович;

            „Драма“Мирча Елиаде, При циганките (фантастична драма);

            „Струни и думи“Владимир Стоянов за Димитър Христов и Д. Христов – „Молитва за България“;

            „Кино“ – Златимир Коларов – „Почит към Иван Динков (литературен сценарийза документален филм);

            „Юбилеи“Никита Станеску – 80 г. от рождението и 30 г. от смъртта на поета; Димитър Стефанов на 80 години; Р. Пенчева за Матвей Вълев (110 г. от рождението на писателя); Михаил Хаджимишев – 25 г. без именития български режисьор (Ог. Стамболиев); Стефан Данаилов на 70 години (Б. Гърдев); Румен Гашаров на 75 години (Цв. Трифонова); Велизар Велчев на 60; Кирил Попов на 80 години (Станислав Памукчиев); Кръстьо Куюмджиев – 80 г. от рождението и 25 г. от смъртта (Николай Даскалов);

            „Диагнози“ Добрин Паскалев, Диана Петкова – „Смъртта на един немски поет (по повод 215 г.от рождението на Хайнрих Хайне);

            „Словото на художника“Ст. Балтов – „Юрайзън“;

„Диаспора“ – Надежда Драгнева – картини из Шотландия;

In Memoriamза Вислава Шимборска (1923–2012); за Николай Звезданов (1949–2012) от С. Василев, Кръстьо Куюмджиев, Иван Станков;

„Студентско творчество“ преводи на В. Шимборска от Мария Братанова и Стелиана Данкова; Ана Костадинова за Търновската вълна;

„Литературен архив“ – Ноеми Христова (Молерова) за Кирил Христов; Евелина Белчева – П. Динеков: надгробно слово заВладимир Василев – 47 години post mortem; Никола Иванов за инкриминирания Тодор Ризников; Страници от архива на поета и преводачаИван Троянски;

            „Майстори на превода“Кръстан Дянков, Любен Любенов, Огнян Стамболиев;

            „Писмо до приятелите“ Писмо на Джина Василева до участниците в конференцията, посветена на баща й – писателя Борис Априлов (Бургас, 2012);

            „Преглед“ Награди, „в. Литературен бюлетин“бр. 1, 2013 г., в. „Литературен глас“ на 20 г., Литературните градове на България – Варна, Габрово; обзор на 72 книги.

            Книга-приложение към алманаха: Ивайло Иванов – „Светогорски пътеписи(стихосбирка);

            Мултимедиен диск: ГалерияМария Чакърова, Цветан Колев, Христо Христов; ПетолиниеВладимир Стоянов и Димитър Христов; БиблиотекаВладимир Янев, Моника Янева – „А – като Австрия, O – като Osterreich“, Роман Димитров – „Децата на Перун (роман за деца), Клаудио Магрис– „Другото море (роман), Радослав Игнатов – „Веднъж, когато този свят бе стар“; Авторски рециталиВелизар Велчев, Янаки Петров; Студентско творчествоАна Костадинова; Фотоси – от архива на Клуба на културните дейци – В. Търново.

 

От организаторите

Вашият коментар