Летище за пеликани (роман партитура)

 

От Сава Василев

 

* * *

 

Ръкопис на Асен Калудов в синьото тефтерче

     

След продължителното препускане с бойните колесници, в което сам бе взел участие, императорът си почиваше на носилката, закре­пена върху гърбовете на два обозни коня, обкичени с пера и намет­нати с пурпурни плащеници. Около него се простираха плодни земи, шумяха пенливи потоци; между вековни дървета, подплашен от звъна на оръжието и войнишките гласове, прибягваше наплоден дивеч.

      Все още възбуден и доволен от зрелището, което беше доставил на изморените си войници, Траян се вслушваше в тътена на двата легиона, покрити с прахта и славата на толкова отвоювани земи и битки. Палещото слънце на Тракия вещаеше края на лятото и още повече го караше да бърза на север, към земите оттатък Хемус, къ­дето навярно вече беше стигнал неговият челен отряд. Императорът разхлаби ремъка на шлема си, помисли малко, после го свали; нали тази земя беше негова, послушна на императорската му десница– от какво следваше да се бои. И като повика най-близкия от свитата, заповяда да му донесат вино, а на войни­ците – да пеят.

      В същото време една римска манипула се промъкваше през гъс­тообраслите долномизийски земи към бъдещото средище на късната римска империя и града, който много по-късно, в годините на император Валент, щеше да бъде нейна временна столица. Към този непостроен още град пътуваше Траян, за да му даде името на люби­мата си сестра Марциана, но добре знаеше племената, населяващи тукашните земи. Траките, или варварите, както ги беше нарекъл венце­носният Омир, бяха костелив орех. Неведнъж бяха спирали те марша на войските му, неведнъж по време на бой бе търсил в очите им гняв или страх, ала не беше откривал нищо. И това беше най-страш­ното. Родени земеделци, траките носеха в сърцата си култа към зе­мята, която им даваше хляба и виното и ги избавяше от земните мъ­ки, та изпращаха с радост и песни мъртвите си. От пленниците, жи­вели в становете му, знаеше, че и боговете им са като тях, или, по-вярно, те приличат на боговете, които са си избрали. Изобщо – бяха жестоки и свободолюбиви племена, пръснати чак до земите на Дечебал, с чиито войни се родееха, но и воюваха, защото даките бяха войнолюбиви и ненаситни за земя и оръжие. Императорът много пъти бе слушал песните им край пленническите огньове, но това, което виждаха очите му и което изпитваше десницата му, не можеше да се сравни с писанията на Еофор и Теопомп, със словата в „Исто­рията“ на Херодот и с Тукидидовата „Археология“, още по-малко с писанията на Хекатий и Хеланик, изпълнени с презрение към нисши­те, непознаващи писмената и нямащи своя държава и памет. И като извади от изящно инкрустираната кутийка от сандалово дърво стило­то и нова восъчна плочка, императорът записа: „Перото е по-силно от меча, казах си, нали историята е думи, а думите се пишат с пе­ро. Само че и перото като меча попада в различни ръце и слави своя род, а чуждите поругава. И понеже не боговете са създали хо­рата, а хората са създали боговете по свой образ и подобие, и бо­говете грешат. А щом и боговете грешат – спасение няма!“

Вашият коментар