Премиера на новия брой на алманах „Света гора“

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“

НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВО ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВА „ФОРМУЛА 6“

И РЕДАКЦИЯТА НА АЛМАНАХ

ЗА ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ИЗКУСТВО „СВЕТА ГОРА“

 

 

ВИ КАНЯТ

 

 

на премиерата на новия брой на алманах „Света гора“

Бр. 13 („М“), 2014/2015 г.

 

Място: В. Търново, РНБ „П. Р. Славейков“ – читалня, ул. „Иванка Ботева“ – 2

Дата: 16 декември (сряда) 2015 г. от 17.30 ч.

АЛМАНАХ ЗА ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ИЗКУСТВО „СВЕ­ТА ГО­РА“, БР. 13 („М“), 2014/2015 г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. Но­ме­ри­ра­нето на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“.             Екипът, реализирал първия брой на „Света гора“, е: Вла­ди­мир Шу­ме­лов – ди­рек­тор на проекта, Са­ва Ва­си­лев – от­го­во­рен ре­дак­тор, и ре­дак­то­ри – Ра­дос­лав Ра­дев, Здрав­ко Пе­ев и Сне­жа­на Ива­но­ва. Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев (гл. редактор) и редактори проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина: Матей Вишниек (Франция, Париж), Лео Бутнару (Молдова, Кишинеу), Ервин Яхич (Хърватска, Загреб), Йон Мирча (Румъния, Букурещ), Николай Милчев (България, София), Божидар Богданов (България, Белене), Владимир Стоянов (България, Варна), Владимир Янев (България, Пловдив), Атанас Радойнов (България, Бургас), Антонин Горчев (България, Шумен).

Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой в последните броеве то вече е в обем над 700 с., изпълнено перфектно полиграфически, с книги-приложения и мултимедиен диск. Понастоящем алманахът за литература, наука и изкуство „Света гора“ е сред най-обемните и качествени периодични издания не само в България що се отнася до хуманитаристиката и изкуствата, като на практика в него са представени всички изкуства, течения и школи.

Важ­ни за об­го­ва­ря­не­то и хро­ни­ки­ра­не­то на ху­до­жес­т­ве­на­та ли­те­ра­ту­ра, пи­са­на и из­да­ва­на през го­ди­ни­те на пре­хо­да във В. Тър­но­во и страната, както и преводната литература, са руб­ри­ки­те „Юби­лей“, „In Memoriam“, „Прег­лед“ (особено важна е последната рубрика, която в последните години включва критически обзори на десетки заглавия на книги, както и прегледи на книжната продукция на редица литературни градове в България, литературни постижения и награди).

Алманах „Света гора“ традиционно поддържа рубриките: „Поезия“ (българска и преводна, както и поддрубриката „Антология „Света гора“), „Проза“, „Диаспора“, „Драма“ (българска и преводна), „Струни и думи“, „Литературознание, изкуствознание, публицистика“, „Словото на художника“, „Литературата на Балканите“, „Литературен архив“, „Кино“, „Диагнози“, „Майстори на превода“, „Юбилеи“, „In Memoriam“, „Студентско творчество“, „Писмо до приятел“, „Преглед“, като те непрекъснато се обогатяват и допълват.

От бр. 6/„Е“, (2005 г.) изданието е с нов графичен дизайн на изд. „Фабер“ (В. Търново) – дело на Нейко Генчев, но е запазен модул от старата концепция на художника Борис Желев, а обемът нараства от 200 на 460 с. Книгата е придружена от CD-R на Владимир Стоянов (стихове, музика и вокал), представен в новата рубрика „Струни и думи“. В своите последни издания алманахът излиза с приложения – авторски книги с поезия, есета, кратка проза (Владимир Янев, Снежана Иванова, Янислав Янков, Ивайло Иванов и др.), както и с мултимедиен диск, в който се поддържат разделите „Галерия“, „Петолиние“, „Перо“ и подразделите „Струни и думи“, „Библиотека“,  „Аудиограф“ и др.

Алманах „Света гора“ води постоянна и успешна политика в представянето на съвременните балкански литератури – сръбска, македонска, черногорска, хърватска, словенска, румънска, гръцка, турска; диалогизира с българите в чужбина (рубриката „Диаспора“ и др.), поддържа контакти с чуждите културно-информационни центрове в България.

Екипът на алманаха прави ежегодни презентации във В. Търново, Русе, Пловдив, Варна, Бургас, София и други градове в страната. Усилията му са насочени към разширяване на мрежата от автори и съидейници, читатели и почитатели на високата българска литература и изкуствата.

Поредният 13-ти („М“) брой на алманаха за литература, наука и изкуство „Света гора“ отново е дело на издателство и печатница „Фабер“ във В. Търново и се появи в последните дни на м. ноември 2015 г. Поради познатите причини и той е сдвоен – обединява годините 2014-а и 2015-а, затова и обемът му е все така впечатляващ – 542 с. Брой „М“ излиза с нова визия – корицата е дело на художника Едо Циротин (представен в броя и като автор), която привлича със своята изчистеност и „академичност“.

Структурата и вътрешният дизайн следват линията на предходните броеве, като в книжното тяло има две цветни коли с картини на художниците Васил Василев, Славчо Славчев, Стефан Лютаков, Красимир Русев, Константин Райчев, Едо Циротин, Ирена Янкова, Марияна Крумова, Янко Янков.

Броят е посветен на 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската държава (вж. статията на Иван Лазаров и Пламен Павлов „Петър Асен – братята освободители“, но и „Паметникът на победите“ във Велико Търново, известен повече като „Майка България“  на Тянка Минчева). Другият акцент на изданието е поколението писатели, свързано с ВТУ от края на 70-те и 80-те години на ХХ в.

В рубрика „Поезия“ четем стиховете на Светланда Рашкова, Пламен Павлов, Стефан Жечев, Крум Филипов, Първолета Маджарска, в превод Ф. С. Фицджералд и Мишел Бютор; в подрубриката „Антология „Света гора“ са представени Юрий Лучев, Николай Милчев, Красимир Чернев, Любомир Йорданов, Павлина Панова и Евгения Маринова.

Рубрика „Проза“: разкази от поета Янислав Янков, „Високи градини“ от Сава Василев, есеистичната проза „The End“ от Владимир Шумелов, откъси от „Невидимият живот на господин Г.“ на Петър Денчев, романът „Преживяванията, прелюбодействата и паденията на Гъливер“ на  Иван Серафимов и повестта „Леон, ученикът на вълшебника“ на писателя от Босна и Херцеговина Жарко Миленич.

Традиционно силната и обширна рубрика „Литературознание, изкуствознание, публицистика“ съдържа статии от: Ангел Дюлгеров (за художниците Васил Василев и Славчо Славчев и за дебютната книга на поета Николай Милчев), Хюсеин Мевсим (за Елисавета Багряна в Истанбул и Анкара), Ружа Маринска и Филип Зидаров (за скулптурата на Стефан Лютаков), Сава Василев (за Едо Циротин и за Art&POSITIVITY и PRINTED BG), Марин Георгиев (за поезията в сп. „Детска радост“), Константин Хаджиев (за художника Хосе Санча и България), Марияна Фъркова (за Норберт Рандов), Радослав Радев (за художническото сдружение ГОАРТ), пътеписа на д-р Радка Пенчева за Астралия, текста на Иван Сухиванов за книгата „Лозунги“ от Мария Судаева, Красимир Русев за изложбата PRINTED BG, Маргарита Симеонова за наградите за актьорско майсторство „Любимец 13“ в Димитровград, Огнян Стамболиев за Анастас Петров и Руслан Райчев (в рубриката „Сцена“).

В рубриката „Словото на художника“ е текстът на Димитър Рашков „Разговори с внучето“. Рубриката „Литературен архив“ обединява текстове на Евелина Белчева за Яворов („между драмата и театъра“), на Румен Стоянов („Четири писма на Борис Шивачев“) и на Гатя Симеонова (писма на Татяна Колева до авторката). Традиционната рубрика „Литературата на Балканите“ представя за първи път турска поезия в лицето на Джевад Чапан, Енис Батур и Айтен Мутлу. Под рубриката „Драма“ алманахът публикува пиесата на русенката Иглика Пеева „Среднощен експрес“. Рубриката „Диаспора“ събира стихове на българката от Чикаго Виолина Б. Иванова и интервю с поетесата, писателката, педагожката и журналистката от Лондон Здравка Владова-Момчева. Юбиляри в този брой са Йордан Атанасов (стихотворения), Атанас Радойнов (интервю на Вл. Шумелов с писателя) и Цвятко Дечев (стихотворения). В рубриката „Диагнози“ е текстът на Златка Чолакова „Последните дни на Асен Разцветников“, а в „Майстори на превода“ е представена поезия от Вислава Шимборска (пр. Маргрета Григорова), проза от Ханна Крал (пр. Калина Димитрова, Станка Бонова, Гиновева Овчарова и Мариета Иванова). Дебютантите в този брой са младите автори-белетристи  Денис Нуф („Избрът на Хемингуей“) и Анастасия Стоева („Храбрият оловен войник“). Изданието отдава своята почит и към напусналите ни през периода Валери Петров (1920–2014) (текст на Сава Василев) и Васил Колев (1950–2015) (текст на Коста Радев) в рубриката In Memoriam“.

Рубрика „Преглед“ представя десетки анотации, рецензии и отзиви за книги, издадени през последните две години, литературен преглед на книжната продукция в градовете Русе и Габрово, както и редакционен коментар на проведената през 2015 г. във Варна „Втора национална среща „Образи на българската литература и култура в националните и чуждестранните специализирани издания и в медиите“.

Брой „М“ е с приложения: стихосбирката на Юрий Лучев „Немам думи, истина ви казвам“ и мултимедиен диск, който съдържа разделите „Галерия“ – картините и скулптурите на Стефан Лютаков, Красимир Русев, Славчо Славчев, Васил Василев, Едо Циротин, ГОАРТ; „Петолиние“ – „Музикален албум“ – Красимир Йорданов; „Перо“ – Владимир Шумелов –„The Еnd“; Гатя Симеонова – „Из писмата на Татяна Колева до Гатя Симеонова“; Иван Серафимов – „Преживяванията, прелюбодействата и паденията на Гъливер (роман); „Аудиограф“ – Божидар Богданов.