ПОЧИНА ПОЕТЪТ И ЖУРНАЛИСТЪТ НЕДЯЛКО ЧАЛЪКОВ

In Memoriam

Не­дял­ко Ча­лъ­ков е роден на 12.08.1940 г. с. Але­ко­во, Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт. За­вър­ш­ва сред­но об­ра­зо­ва­ние в род­но­то си се­ло, а вис­ше във ВТУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – спе­ци­ал­ност „Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия“ (1967). Ра­бо­ти ка­то стро­и­тел, по­щен­с­ки раз­да­вач, слу­жи­тел в Ап­ри­лов­с­ка­та гим­на­зия в Габ­ро­во. След за­вър­ш­ва­не на вис­ше­то си об­ра­зо­ва­ние е учи­тел в гр. Ис­пе­рих, ди­рек­тор на ос­нов­ни­те учи­ли­ща в с. Рай­ков­ци и с. Дрен­та, Ве­ли­ко­тър­нов­с­ка об­ласт, как­то и на До­ма за си­ра­ци в с. Але­ко­во. Дъл­го­го­ди­шен жур­на­лист, бил е ре­дак­тор в лом­с­кия вес­т­ник „На­род­на три­бу­на“; за­веж­дащ от­дел „Кул­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние“ в ок­ръж­ния вес­т­ник „Сеп­тем­в­рийс­ко сло­во“, Ми­хай­лов­г­рад (дн. Мон­та­на); пред­се­да­тел на Ок­ръж­ния клуб на мла­да­та ху­до­жес­т­ве­но-т­вор­чес­ка ин­те­ли­ген­ция. От 1970 г. е ре­дак­тор в БНТ – те­ле­ви­­зи­он­но сту­дио В. Тър­но­во, къ­де­то ра­бо­ти до 1993 г. Ав­тор е да де­сет­ки до­ку­мен­тал­ни фил­ми – ис­то­ри­чес­ки, фол­к­лор­ни; пи­ше по­зия и пуб­ли­цис­ти­ка. След средата на 90-те години на миналото столетие се за­ни­ма­ва с из­да­тел­с­ка дей­ност.

Из­да­ва кни­ги на мла­ди ав­то­ри. Гл. ре­дак­тор на в. „Недел­ник“ – В. Търново (спрял да из­ли­за в края на 90-те го­ди­ни) и на спи­са­ни­е­то за еко­ло­гия и ху­ма­ни­зъм „Ба­сейн на Ян­т­ра“. Учас­т­ва с ци­къл сти­хо­ве в ал­ма­на­си­те „Ян­т­ра“ и „Лю­бов­на ли­ри­ка“, в ли­те­ра­тур­ния сбор­ник „На­деж­ди­те на „На­деж­да“ (1994), в ан­то­ло­гия „Тър­нов­с­ка по­е­зия“ (1996) и др. Съставител на поетическата „Антология Търновград“ (2008). Не­го­ви сти­хо­ве са пре­ве­де­ни на рус­ки, ру­мън­с­ки, ук­ра­ин­с­ки език, казахстански, македонски, сръбски и полски език. Пре­веж­да сти­хо­ве на свои ко­ле­ги от те­зи стра­ни, ко­и­то пуб­ли­ку­ва в ли­те­ра­тур­ни из­да­ния. Лауреат на национални и международни литературни награди. Член е на Съюза на българските писатели.

Ав­тор е на кни­ги­те „Вър­ху жа­ра­ва стъп­вам“ (сти­хот­во­ре­ния, 2000), „Мо­и­те не­заб­ра­ви­ми сре­щи“ (спо­ме­ни, ин­тер­вю­та, не­пуб­ли­ку­ва­ни пис­ма, свър­за­ни с жи­во­та и твор­чес­т­во­то на 16 из­тък­на­ти бъл­гар­с­ки по­е­ти, пи­са­те­ли, ху­дож­ни­ци, ак­тьо­ри, 2003), „Моята тъща“ (спомени, 2005), „Самотен под дъжда“ (лирика, 2005), „Сълза от моята вселена“ (стихотворения, 2010), „Долетели птици“ (спомени, 2011), „Благословено утро“ (стихотворения), „Докоснати струни“ (стихотворения, 2016).

Умира на 22.06.2017 г.

Поклон пред паметта му!