Представяне на романа „Добри, красиви, зли“ на Светла Андреева

ПОКАНА

На 12 октомври (четвъртък) 2017 г. от 17.30 ч. в РНБ „П. Р. Славейков“ ще бъде представен новият роман на Светла Андреева „Добри, красиви, зли“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2017)

Светла Андреева е ро­де­на на 27.07.1955 г. в гр. Кос­те­нец, Со­фийс­ка об­ласт. За­вър­ш­ва спе­ци­ал­ност „Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия“ във ВТУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ през 1977 г. Ра­бо­ти­ла е ка­то по­мощ­ник ар­хе­о­лог в Ар­хе­о­ло­ги­чес­кия му­зей при БАН – В. Тър­но­во, ре­дак­тор във в. „Бор­ба“ – В. Тър­но­во, в. „Ус­т­рем“ – Г. Оря­хо­ви­ца, в. „Дви­же­ние“ – В. Тър­но­во, в. „Доб­ро ут­ро“ – В. Тър­но­во, ко­рес­пон­дент на ра­дио „Да­рик“ за В. Тър­но­во, жур­на­лист в НЦКТ „Ев­ро­ком–Ца­ре­вец“ – В. Тър­но­во, и др. Крат­ки про­за­ич­ни твор­би има пре­веж­да­ни на рус­ки, пол­с­ки и чеш­ки език. Пе­ча­та бе­лет­рис­тич­ни про­из­ве­де­ния в про­вин­ци­ал­ни и цен­т­рал­ни пе­ри­о­дич­ни из­да­ния. Член на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во (от 1996), на Национално общество за литература и изкуство „Формула 6“ – В. Търново (от 2009), на УС на Клуб на дейците на културата – В. Търново (от 2016).

Ав­тор на кни­ги­те: „Те­ле­ви­зор и ка­нар­че“ (разкази, изд. „На­род­на мла­деж“, С., 1984), „От дя­во­ла ро­де­ни“ (разкази, изд. „ПАН-ВТ“, В. Тър­но­во, 2000), „Козите на Джим“ (роман, изд. „Астарта“, В. Търново, 2007), „Хляб за грешници“ (роман, изд. „Фабер“, В. Търново, 2013), „Автобус за рая“ (роман, изд. „Фабер“, В. Търново, 2016).

 

„Описвайки картини от разпада на социалния живот в българската провинциална действителност, Светла Андреева ги претворява в живи образи и ситуации в развитие, анализира екзистенциалните дилеми на своите герои, прави нужните социално-психологически внушения. В текста ще се срещнем с проблемите на хората на бизнеса и психологията на т.нар. средна възраст и кугарите, с творческите проблеми и зависимости на писателите в извънстоличната среда, техните падения и успехи, ролята на социума върху всички тях…

     Игри между интелигентни и добри, злочести и озлобени хора, в които губещи и печеливши няма, защото в крайна сметка внушението е, че житейската логика е желязна: трябва стъпка по стъпка да търсим хармонията в човешките отношения, справедливостта, свободата… За да направим своя най-добър личен житейски и професионален избор.“

 

     Владимир Шумелов