Категория Архиви: Алманах „Света гора“

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Г“, 2003 г.

 

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на четвъртия брой на алманаха  (2003). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Sveta_gora-4.compressed

 

 

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „В“, 2000-2001 г.

 

 

 

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на третия брой на алманаха  (2000-2001). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „В“, 2000-2001 г.

 

 

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Б“, 1998-1999 г.

 

В представения по-долу файл, който е в pdf формат, е съдържанието на втория брой на алманаха  (1998-1999). Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

 

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „Б“, 1999 г.

АЛМАНАХ ЗА ЛИТЕРАТУРА, НАУКА И ИЗКУСТВО „СВЕ­ТА ГО­РА“

 

 

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“. Из­да­ни­е­то има при­съ­ден Меж­ду­на­ро­ден стан­дар­тен но­мер ISSN 1311-0209, ре­гис­т­ри­ран в На­род­на биб­ли­о­те­ка „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – Со­фия, Бъл­гар­с­ки на­ци­о­на­лен ISSN цен­тър.

 

Първите боеве на алманах „Света гора“ са финансирани по Прог­ра­ма „Ли­те­ра­ту­ра“ на Цен­тър за из­кус­т­ва „Со­рос“ към Фон­да­ция „От­во­ре­но об­щес­т­во“ и Клуб „От­во­ре­но об­щес­т­во“ – В. Тър­но­во, а по-късно алманахът е подкрепен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и няколко водещи великотърновски издателства – „ПИК“, „Фабер“, „Слово“, „Абагар“, и Община Велико Търново. Последните броеве на периодичното издание са финансирани от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Община В. Търново със средства, които са достатъчни  само за неговото отпечатване, а редакционната колегия работи без хонорари, на обществени начала.

Продължи четенето… →

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“, брой „А“, 1997 г.

 

В представения по-долу файл, който е в pdf формат е съдържанието на първия брой на алманаха. Кликнете върху името на файла. За да го отворите и четете, следва компютърът Ви да разполага със съответните програми.

 

Алманах „Света гора“, брой „А“, 1997 г.