Летище за пеликани (роман партитура)

От Сава Василев

ОТГО­ВОР­НОСТТА ПРЕД ПРОФЕСИЯТА И ПРЕД ИСТОРИЯТА – ДЪЛГ НА РАБОТНИКА И УЧЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВО, ПО-СЪВЪРШЕНО  ОБЩЕСТВО

дописка на Пламен П. в многотиражката “Строител”

      Преди два дни в местността “Кованлъка”, недалеч от административния център на низината, приключи работата по консервирането на археологически обект № 4. Поради закъснение на земекопните (в нашия случай земезакопните) машини консервацията се извърши без ръководителя на обекта – н. с. Николина Н. Ние, бригадирите от студентска бригада “Йордан Йовков”, сме силно обезпокоени от този факт. Ето един типичен пример на човешка и професионална безотговорност. В случаи като този мълчанието е равносилно на съзаклятничество. Водени от убеждението, че дългът стои над личните интереси, ние тревожно се питаме кой ще носи отговорността за последствията. Налице е грубо нарушаване на трудовата дисциплина, заслужаващо сурово наказане. Това се отнася както за багеристите, така и за въпросната археоложка.

Липсата на средства и време не е пречка да вложим старание, душа и сърце, опазвайки безценното наследство, завещано ни от дедите. Чрез него по-лесно ще докажем правотата на нашия избор, ще защитим хуманните принципи на социалистическата система. За съжеление работата на терена остави у нас превратни впечатления. Много ценни находки се погубиха. Други останаха несправедливо пренебрегнати и необработени. Безстопанствено беше и отношението към инструментите и останалата част от инвентара. Експедирането на експонатите към окръжния археологически музей или към столичните хранилища се извършваше без план, в зависимост от личните интереси на Николина Н, която, както е известно, очаква защитата на научния си труд. Лесно е да се досетим какво ръководи такива натури. А именно – желанието да се харесат на определени хора и инстанции! Така кариеризмът взе своята поредна жертва. Впрочем при прецедента с обект № 4 той не е единствената деморализираща причина! Николина Н. допусна връзката й с иначе известния и талантлив наш писател Асен Калудов да разстрои работата на обекта. В това число и със студентите практиканти от специалност “история”, които местното партийно и административно ръководство благородно й предостави в името на науката. И ето че днес вместо удовлетворение горчива тревога изпълва душите ни. Не по своя вина ние започваме да се питаме оправдано ли беше това високо доверие. Тревожи въпросът: бяхме ли полезни, не разстроихме ли редиците на нашата младежка бригада през времето, когато тя изпълняваше тежката, но отговорна задача по дострояването на низината.

Не, ние нямаме основание да се срамуваме от себе си.

Но още по-малко имаме право да подминаваме темата за отговорността. Може би самата Николина Н. има нужда от помощ, за да направи своята човешка и професионална равносметка. Нека обществено отговорните фактори се погрижат за това. Защото излелият се пороен дъжд превърна терена в разкаляна локва и нанесе още по-големи щети на оцелелите експонати. Сега всичко трябва да започне отначало.

Уважаема редакция, наскоро вестникът откри специална рубрика, озаглавена “С острието на закона”. Тя прави публично достояние случаите на престъпна безотговорност. Оставяме на вас да решите дали тези редове са достойни за нея, или ще запълнят колонките, предназначени за любопитни факти и забава.